ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร :::::::::::Http://SorTorPor.ORG

 

คณะกรรมการ ศ.ต.ภ.

พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานกรรมการ
พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการ
พระพรหมโมลี วัดปากน้ำ กรรมการ
พระธรรมปริยัติโมลี วัดบพิตรพิมุข กรรมการ
พระธรรมสิทธิเวที วัดสังเวชวิศยาราม กรรมการและเลขานุการ
พระราชวรมุนี วัดสังเวชวิศยาราม ผู้ช่วยเลขานุการ
พระโสภิตวิริยาลังการ วัดสังเวชวิศยาราม ผู้ช่วยเลขานุการ


เลขที่ ๑๑๐ ถนนสามเสน ๑ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
© COPYRIGHT 2006 ALL RIGHTS RESERVED SOTOPO.ORG