ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร :::::::::::Http://SorTorPor.ORG

ที่ตั้งสำนักงาน ศ.ต.ภ.

         สำนักงานศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร ตั้งอยู่บริเวณภายในวัดสังเวชวิศยาราม ถนนสามเสน ๑ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทางเข้าวัดอยู่ด้านถนนพระอาทิตย์ ข้างป้อมพระสุเมรุ (สวนสันติชัยปราการ)