สำนักงาน ศ.ต.ภ. วัดสังเวชวิศยาราม

          พระภิกษุที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ สามารถดำเนินการได้โดยจดหมายเลขอันดับที่ของผู้ได้รับอนุมัติ และไปติดต่อกองหนังสือเดินทางฝ่ายอำนวยการ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่สำนักงานสาขา พระปิ่นเกล้า สงขลา ขอนแก่น เชียงใหม่ โดยไม่ต้องขอถ่ายสำเนาที่ส่วนศาสนวิเทศอีกต่อไป

          หมายเหตุ ท่านที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศจากคณะกรรมการ ศ.ต.ภ.แล้วนั้น ขอให้ท่านติดต่อสอบถามไปยังส่วนศาสนวิเทศ สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก่อนว่า เรื่องได้ส่งผ่านไปยังกรมการกงสุลเรียบร้อยหรือยัง

ครั้งที่ 11/2550 วันที่ 1 มิถุนายน 2550
       
ครั้งที่ 9/2550 วันที่ 1 พฤษภาคม 2550
ครั้งที่ 10/2550 วันที่ 15 พฤษภาคม 2550
ครั้งที่ 7/2550 วันที่ 2 เมษายน 2550
ครั้งที่ 8/2550 วันที่ 15 เมษายน 2550
ครั้งที่ 5/2550 วันที่ 1 มีนาคม 2550
ครั้งที่ 6/2550 วันที่ 15 มีนาคม 2550
ครั้งที่ 3/2550 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550
ครั้งที่ 4/2550 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550
ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 1 มกราคม 2550
ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 15 มกราคม 2550
             
ครั้งที่ 23/2549 วันที่ 1 ธันวาคม 2549
ครั้งที่ 24/2549 วันที่ 15 ธันวาคม 2549
ครั้งที่ 21/2549 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549
ครั้งที่ 22/2549 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2549
ครั้งที่ 19/2549 วันที่ 2 ตุลาคม 2549
ครั้งที่ 20/2549 วันที่ 15 ตุลาคม 2549
ครั้งที่ 17/2549 วันที่ 1 กันยายน 2549
ครั้งที่ 18/2549 วันที่ 15 กันยายน 2549
ครั้งที่ 15/2549 วันที่ 1 สิงหาคม 2549
ครั้งที่ 16/2549 วันที่ 15 สิงหาคม 2549
ครั้งที่ 13/2549 วันที่ 1 กรกฎาคม 2549
ครั้งที่ 14/2549 วันที่ 15 กรกฎาคม 2549
ครั้งที่ 11/2549 วันที่ 1 มิถุนายน 2549
ครั้งที่ 12/2549 วันที่ 15 มิถุนายน 2549
ครั้งที่ 9/2549 วันที่ 1 พฤษภาคม 2549
ครั้งที่ 10/2549 วันที่ 15 พฤษภาคม 2549
ครั้งที่ 7/2549 วันที่ 1 เมษายน 2549

ครั้งที่ 8/2549 วันที่ 15 เมษายน 2549
ครั้งที่ 5/2549 วันที่ 1 มีนาคม 2549

ครั้งที่ 6/2549 วันที่ 15 มีนาคม 2549
ครั้งที่ 3/2549 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549
ครั้งที่ 4/2549 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549
ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 1 มกราคม 2549
ครั้งที่ 2/2549 วันที่ 15 มกราคม 2549